Dějiny kláštera

Krátce z historie františkánského řádu

Do Moravské Třebové povolal františkány hrabě Karel Eusebius z Lichtensteina r. 1678. Kostel i klášter si vystavěli bratři sami za pomoci měšťanů a okolních věřících. Byl vysvěcen 1. srpna 1689 ke cti sv. Josefa. Protože se nalézal v tzv. Sudetském území, byl r. 1938 vlivem politického tlaku Třetí říše spolu s jinými pěti konventy oddělen od Svatováclavské provincie a stal se součástí nezávislého Sudetského komisariátu. Ačkoliv P. Petr Mangold správce tohoto komisariátu, původem z bavorské provincie, byl nacisty zatčen a zemřel r. 1942 v Dachau, byli bratři po válce odsunuti a klášter jen s obtížemi obsazen z vnitrozemí bratry Františkem Maráškem a Kajetánem Šimčíkem. V r. 1950 byl klášter zabrán Státní bezpečností.

Po navrácení kláštera (únor 1990) převzali bratři františkáni správu farnosti Moravská Třebová i s okolními farnostmi. Prozatímně bydleli na faře a v roce 1992 (po opravě navrácené části kláštera) se do kláštera bratři přestěhovali. Od té doby (tedy již 32 let) františkáni žijí v prostorách kláštera a snaží se v rámci svých možností sloužit svému okolí.